ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อบวร จันทร์โภคาไพบูลย์
หน่วยงาน / บริษัทบวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
ประธานเครือข่าย พัทลุง
  • อรพรรณ ดิลกธราดลกรรมการ

  • ผาณิต เวชรังษีกรรมการ

  • ศุภกฤต จันทระเสนกรรมการ

  • ณัฐกานต์ ดุษฏีศุภการย์กรรมการ

  • อาภรณ์ ปานทองกรรมการ

  • ดำริห์ ทองนุ้ยกรรมการ