ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อศริสา เข็มวัน
หน่วยงาน / บริษัทพญาไพร
เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ประธานเครือข่าย กำแพงเพชร
  • น้ำฝน รัตนสร้อยกรรมการ

  • สรเดช สุรเดชกรรมการ

  • ธนัญญา ไชยนันทน์กรรมการ

  • เตือนคนึง ราชากรรมการ

  • จิราภรณ์ บางยิ้มกรรมการ

  • อารีย์ ติ้วทองกรรมการ

  • สมพงษ์ เชยชมกรรมการ

  • อรรณพ เกตุแก้วกรรมการ

  • ทฤษฎี เพชรมะลิกรรมการ