สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135557018840
 • วิไลลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ สแน็ค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้กรอบ แบรนด์ TryMe
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • FDA, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิไลลักษณ์ ฐิติพลธำรง
 • วิไลลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0882456566
 • เบอร์มือถือ
 • 0944656639
 • อีเมล์
 • vilailuckann@gmail.com