สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อุษาไรซ์
 • วสุรมย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วสุรมย์ พานิชวงษ์
 • วสุรมย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0870350923
 • อีเมล์
 • usapanich@gmail.com