สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่บ้านสวนกฤษติรัช
 • สุมาลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปสินค้าเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุมาลี ปัญเศษ
 • สุมาลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 064-7476166
 • อีเมล์
 • sa_moc@hotmail.com