สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นายธงชัย ปันวงศ์
 • ธงชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลผลิตทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธงชัย ปันวงศ์
 • ธงชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0856539818
 • อีเมล์
 • mocnan969@gmail.com