สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทเอฟ โวลูชั่น คอปเปอร์เรชั่น จำกัด
 • กัญญ์ชิสา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กัญญ์ชิสา ศิริไพบูรูย์
 • กัญญ์ชิสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 093-5659646
 • อีเมล์
 • sa_moc@hotmail.com