สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย
 • พรเทพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรเทพ ไชยมงคล
 • พรเทพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-80307354
 • อีเมล์
 • pnthepc@yahoo.com