สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 9208059000027
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านสุดาเครื่องแกง
 • สิรอร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแกง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สิรอร บริพันธ์ุ
 • สิรอร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0838199922
 • อีเมล์
 • baansuda2004@gmail.com