สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถ่านไจแอนท์
 • นภดล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถ่านอัดแท่ง ถ่านดูดกลิ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นภดล โฆษิตพิพัฒน์
 • นภดล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819645566
 • อีเมล์
 • jamdusit@yahoo.com