สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105544027870
 • ขวัญตา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยูนิเวอร์แซล เซรามิค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46495
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ขวัญตา เลิศเธียรดำรง
 • ขวัญตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818130965
 • อีเมล์
 • lerttien@yahoo.com