สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รากไม้
 • ประภาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำหน่าย ซ่อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ประภาพร กลิ่นศรีสุข
 • ประภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0878098230
 • อีเมล์
 • papapon_2501@gmail.com