สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วาริสาผ้าปัก
 • นริศรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าปักเลื่อมและลูกปัด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.789/2558
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นริศรา ภู่บุบผา
 • นริศรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-2612867
 • อีเมล์
 • narissarapoobubpa522@gmail.com