สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านปิยวรรณ
 • กาญจนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเต้าส้อไส้ต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช. ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076-220163
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5697799
 • อีเมล์
 • suwikarn@yahoo.com