สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวรัก(ษ์)คุณ
 • วัลลภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี และสินค้าเกษตรคุณภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วัลลภัทร สุริยะลังกา
 • วัลลภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0969263364
 • อีเมล์
 • dear.wanlapat@gmail.com