สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร
 • นิภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องจักสานจากผักตบชวา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ดร. นิภา สุพิชญางกูร
 • นิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056212655
 • เบอร์มือถือ
 • 0815331214
 • อีเมล์
 • mail@silatong.com