สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านคุนหมิงซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ณัชชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัชชา แก้วศิริบัณทิต
 • ณัชชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-852224
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5449980
 • อีเมล์
 • koonmingsuper@hotmail.com