สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภาวิดาผ้าพื้นเมือง
 • ภาวิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภาวิดา ผ่องศรีธนสกุล
 • ภาวิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 094-7108397
 • อีเมล์
 • pim_cm15@hotmail.com