สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป
 • นัจนันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นัจนันท์ อามาตย์มนตรี
 • นัจนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0872376477
 • อีเมล์
 • shimaru_002@hotmail.com