สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรพัฒนา
 • วสุกาญจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วสุกาญจน์ นุชทรัพย์ศุภากุล
 • วสุกาญจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0823957811
 • เบอร์มือถือ
 • 0613809981
 • อีเมล์
 • vasukarn.karn@gmail.com