สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านขนมไทยโบราณ
 • ภารดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมไทยโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภารดี เพ็งเพียร
 • ภารดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 062-8581654
 • อีเมล์
 • paradee_23@outlook.com