สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษเมืองชัยนาท
 • ปรีดาพันธุ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปรีดาพันธุ์ จันทร์เรือง
 • ปรีดาพันธุ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-477157
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6757606
 • อีเมล์
 • preedaju@gmail.com