สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง
 • นงลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์ สินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP bioagricert OTOP กรมการข้าว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นงลักษณ์ อัศวสกุลชัย
 • นงลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0812620474
 • อีเมล์
 • khaowsook@gmail.com