สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนคุณอ้อยดอกจอกเสวย
 • โสภณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมดอกจอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โสภณ ศักดิ์สมบูรณ์
 • โสภณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-1649319
 • อีเมล์
 • k.aoidokjok@gmail.com