สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0611570090011
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด
 • วิเชียร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว การผลิต แบ่งบรรจุและการจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิเชียร ชัยคชสีห์
 • วิเชียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-599060
 • เบอร์มือถือ
 • 081-3795509
 • อีเมล์
 • ubonrat-nk@hotmail.com