สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์ผักใสไร่สวย
 • เกษม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พืช ผัก ผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ออแกนิคไทยแลนด์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกษม สมชาย
 • เกษม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-1990874
 • อีเมล์
 • loard@hotmail.com