สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
 • พิมพิลา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าเย็บมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิมพิลา ถิ่นถาน
 • พิมพิลา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-871187
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8325424
 • อีเมล์
 • ken_phathailoei@hotmail.com