สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมจันทร์เจริญสุข
 • อุดร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมี่กรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,มผช.,ตรากลองจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อุดร มณีแสง
 • อุดร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0894405709
 • อีเมล์
 • www.Udon672@hotmail.com