สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรย์ (แปรรูป)
 • ฉันทนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายข้าวกล้องอินทรีย์ (แปรรูป)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผมช, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฉันทนา ดีเลิศ
 • ฉันทนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0933277829
 • อีเมล์
 • chanthana.deelert@gmail.com