สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด
 • เสน่ห์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเเละบริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เสน่ห์ ศรีรักษา
 • เสน่ห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818390438
 • อีเมล์
 • sanensriraksa111@hotmail.com