สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105555172302
 • สมใจ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดีมาก (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46322
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มจีแซนน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมใจ ศานติรติกุล
 • สมใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0946122652
 • อีเมล์
 • ssomjai@gmail.com