สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกด้วงหมูย่างเมืองตรัง ตำนาน 100 ปี
 • ศักดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายและผลิตหมูย่าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GI
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศักดา จันทร์ประทีป
 • ศักดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8981450
 • อีเมล์
 • cnantapohn@yahoo.com