สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านตำมั่ว
 • ศศิณัฏฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร/เครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิณัฏฐ์ ธนาศุภวัฒน์
 • ศศิณัฏฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-042703
 • เบอร์มือถือ
 • 0890196093
 • อีเมล์
 • sommet.9@hotmail.com