สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บิ๊กตัส ผักสุขภาพ
 • กอแก้ว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าผักพื้นบ้านเกษตรอินทรีย์และแปรรูป สมุนไพรประเภทหัว สมุนไพรแห้งชิ้นและผง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์