สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้ามัดย้อมบ้านแม่คำมีต้นม่วง
 • จิตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้ามัดย้อม ชุดมัดย้อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.๕๒/๒๕๕๗ , มผช.๘๓๙/๒๕๕๔ , มผช.๘๓๖/๒๕๕๔
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิตรา มั่นจันทร์
 • จิตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0870980921
 • อีเมล์
 • jittra.manchan@gmail.com