สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย
 • ปัณนยวรรธน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากไม้ไผ่และผักตบชวา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปัณนยวรรธน์ วงศ์ชไย
 • ปัณนยวรรธน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0864149821
 • เบอร์มือถือ
 • 0634163549
 • อีเมล์
 • pannayawat.w@gmail.com