สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านพลอยพันธ์ุปลา
 • ชนาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายพันธ์ปลา / อาหารปลา / พันธ์สัตว์ (ไก่,เป็ด,กบ,สัตว์น้ำ)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชนาภา จุลเจริญ
 • ชนาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-484-452
 • เบอร์มือถือ
 • 082-888-5722
 • อีเมล์
 • chanapa1950@gmail.com