สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปากห้วย - ทุ่งเจริญ
 • คนึงนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-3786955
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว คนึงนุช วงศ์เย็น
 • คนึงนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0873786955
 • อีเมล์
 • kanueng2528@gmail.com