สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0343558000495
 • จันทร์เพ็ญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สายน้ำ ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01131
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตรอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อยู่ระหว่างขอมาตรฐาน Organic Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทร์เพ็ญ ประจำ
 • จันทร์เพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0945914614
 • อีเมล์
 • sainahmecofarm@gmail.com