สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตี
 • ประดับ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ประดับ แก้มอุ่น
 • ประดับ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088-3159712
 • อีเมล์
 • lugloeinuchey@gmail.com