สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115555008219
 • ภูดิศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทีเอเอ รับเบอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 15202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตรองเท้ายาง
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้ายางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูดิศ วราธรธนกุล
 • ภูดิศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0870546602
 • อีเมล์
 • taarubber@gmail.com