สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3450200020936
 • ชื่อธุรกิจ
 • พันธ์ดา
 • ภัทรานิษฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินคาเกษตร อาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทรานิษฐ์ คณะวาท
 • ภัทรานิษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0981056422
 • อีเมล์
 • pattranit484@hotmail.com