สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0615542000015
 • พวงเพ็ญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โรงสีสามเกษตร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10611
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พวงเพ็ญ เต่าแก้ว
 • พวงเพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-982541
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5966799
 • อีเมล์
 • SAMKASETRICE@Gmail.com