BIZ CLUB THAILAND

วิสัยทัศน์และพันธกิจ BIZ CLUB THAILAND

วิสัยทัศน์"เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล"พันธกิจ  • มุ่งส่งเสริมเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทุกระดับของแต่ละภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง
  • เชื่อมโยงสินค้า บริการ การตลาด และทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
  • สร้างสัมพันธ์อันดีและกิจกรรมทางการตลาดกับเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ